четвер, 2 травня 2013 р.

Парута Дмитро Петрович
Переосмислюю українське мистецтво в порівнянні з кращими зразками світового.
Розвиваю бачення реальне і уявне.
Стверджую природа - вічне джерело творчості.
Сповідую творчий гуманізм, вірність ідеалам нації.
Слухаю українську пісню, чую мову рідну, бачу своїх друзів, - все це дає сили творити. В Карпатах наповнюю душу чистотою і величчю природи, бо вона "тверда, як небо осіннє у ночі... чиста, як плуг, що оре...". Тому і є головною темою моїх робіт людина і природа. В цьому і філософія, і поезія, і радість, і журба наша... Таємниця творчості повсякчас супроводжує художника. Більшість робіт створюю інтуїтивно - від чого композиційна структура площини стає безпосередньою і пластичною. Іноді композиції творяться легко і швидко (однак це рідко буває); в основному ж цей процес є довготривалим пошуком образу.
У творчості використовую солярну символіку, яку вишукую в українській архаїці, в нашому народному мистецтві. Особливо пильно роздивляюся гуцульську суху різьбу по дереву. Роботи доводжу до високого рівня стилізації, яка має в собі ритміку, лінію, пляму. Все це об'єднується формальним вирішенням викладу графічної площини.
Осмислюю свій час і через творчість себе в ньому. Трансформую символи, ритми, естетизм нашої епохи на мову сучасного мистецтва.
 
Дмитро Парута,
18 грудня 2001 року. м. Львів.


Reinterpret: the Ukrainian art in comparison with the best of the world art.
Develop: my real and imaginary vision.
Assert: nature is the eternal source of creative work.
Acknowledge: creative humanism, faithfullness to my nation ideals.
I listen the Ukrainian song, hear the native language, meet my friends - all that gives me the strength to create. I fill up my soul with purity and grandeur of nature in the Carpathians because it's "firm like the autumn sky at night... pure like ploagh which tills...". That's why the main subjects of my works are person and nature. They are our philosophy and poetry, our joy, and our sorrow...
Mystery of creative work constantly accompanies the artist. Most of my works are created intuitively which makes the compositional structure of the plane spontaneous and plastic. Sometimes the compositions are created easily and swiftly (but it happens rarely); mostly this process is a long search for the image.
I use the solar symbolics in my creative work which I seek in Ukrainian archaics, in our folk art. With spetial attention I examine hutsul dry carving on wood. My works have the high level of stilization which contains rhytmics, line, spot. All that is united with formal solution of exposition of graphic plane.
I perceive my time and through the creative work myself in it. I transform symbols, rhythms, aesthetism of our epoch in to the language of the modern art.

Dmytro Paruta, 

December 18, 2001, Lviv.